minhway

努力學習的會員
平常覓食的活動範圍 龜山的長庚一直到巨蛋附近 新莊 樹林 三峽 鶯歌 中和 板橋 這樣可以嗎?
 

smartducky

努力學習的會員
我住林口
在華亞上班喔
多交流喔
最近迷上SPS另

[贈送][新北市/林口][自取/寄送]一小堆活石

--------------------------------------------------------------------------------
大概可以送個兩三公斤吧!小缸比較適合喔

有興趣用悄悄話聯絡喔
週四晚上可以取
PS:如果有小飛盤要割愛的聯絡我喔(約5-8cm)雙色或紅色喔